Kwaliteitsborging bij WiJS!

Het afleveren van kwaliteit staat voorop bij Prakijk WiJS! het is immers de ontwikkeling van uw kind dat u aan een ander toevertrouwd. Om een goed resultaat neer te kunnen zetten investeert Praktijk WiJS! natuurlijk in een optimaal contact met ouders en eventueel school maar we doen meer.

Supervisie

Sifra Bastmeijer staat onder supervisie van een andere speltherapeut waarbij periodiek zaken besproken kunnen worden die door Sifra als lastig ervaren worden.

Intervisie

Sifra Bastmeijer bezoekt maandelijks intervisiebijeenkomsten waar ook aanvullende type therapeuten zoals GZ-Psychologen aanschuiven. Hier kunnen casussen worden besproken (altijd anoniem en na uw instemming) die om verdieping vragen. Door het toetsen van de geplande aanpak bij andere hoogopgeleide professionals wordt optimale zorgvuldigheid bereikt.

Opleidingen

Sifra Bastmeijer doet regelmatig aan bijscholing en houdt de ontwikkelingen in haar vak bij. 

Lidmaatschap beroepsorganisaties

Praktijk WiJS! is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties:

  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) onder nummer 209223R;

  Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) onder nummer K-15030

  Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO). 

Klachten

Het lidmaatschap van de RBCZ zorgt ervoor dat Praktijk WiJS! onderworpen is aan tuchtrecht vergelijkbaar met BIG geregistreerde hulpverleners. Heeft u overhoopt toch een klacht over Praktijk WiJS! dan horen we het uiteraard graag en kunt u daarnaast gebruik maken van deze klachtenprocedure bij het RBCZ.